De website www.vanwonderen.nl, hierna te noemen vanwonderen.nl, verleent u hierbij toegang tot vanwonderen.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door vanwonderen.nl en derden zijn aangeleverd. vanwonderen.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op vanwonderen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van vanwonderen.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

De op vanwonderen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van vanwonderen.nl.In het bijzonder zijn alle prijzen op vanwonderen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij vanwonderen.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van vanwonderen.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.